Legislativa

Zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD)

Při zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin (geograficky nepůvodních druhů) je nutné ještě v předstihu před výsadbou požádat místní orgán životní prostředí o povolení k výsadbě a pěstování.

 

Podle § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. je záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny do krajiny možné jen s povolením orgánů ochrany přírody. Za geograficky nepůvodní  druh rostlin se považuje druh který, není součástí přirozených společenstev  určitého regionu. Stejně tak podléhá povolení orgánů ochrany přírody záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny (§ 5 odst. 5). Za křížence je možné považovat rostliny vytvořené záměrným křížením.   Většina rychle rostoucích topolů jsou kříženci.

Další omezení pro pěstování RRD mohou vyplývat ze základních či bližších ochranných podmínek zvláště chráněných území. Na území národních parků, chráněných krajiných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací je zakázáno povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodního druhu rostlin a živočichů.

V přírodním parku (§ 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.) může být zakládání plantáží RRD podmíněno souhlasem orgánů ochrany přírody.

 

 

Žádost se předkládá místnímu úřadu ŽP

Podklady k žádosti o vydání povolení záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin (kříženců) do krajiny:

- jméno

- datum narození

- adresa trvalého bydliště

- katastrální území

- číslo parcely pozemku

- doklad o vlastnictví ( v případě nájmu nájemní smlouva - souhlas vlastníka  s pěstováním rrd)

- zákres pozemku v katastrální mapě včetně přepravní trasy

- navrhované klony, počet sazenic, způsob výsadby - spon, orientace řádků atd.

- matečnicový nebo produkční porost, navrhovaná doba obmýtí, plánovaná doba životnosti  porostu

- způsob lidvidace plantáže

 

Vzor žádosti: 

Žádost záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny.doc (52,5 kB)

 

 

 

Nakládání se sadebním materiálem

Rozmnožování a distribuce sadby rychle rostoucích dřevin pro energetické využití se řídí podle pravidel zákona o oběhu osiva a sadby č. 219/2003 Sb., který je v souladu s evropskými direktivami.
Rychle rostoucí dřeviny jsou v zákoně zařazeny do kategorie okrasné rostliny v § 25 (Rozmnožovací materiál okrasných druhů) jsou v odstavci 6 uváděny jako "intenzivní kultury rychlerostoucích dřevin pro energetické účely. Sadební materiál (řízky, pruty a případně sazenice) mohou dodávat pouze producenti registrovaní u ÚKZÚZ  při dodržení zákonných podmínek tzv. kritických bodů, jako je např. vedení evidence prodeje nebo kontrola karanténních škodlivých organismů. Dodržování kritických bodů kontroluje státní rostlinolékařská správa (SRS), případně ÚKZÚZ.

Registrovaní producenti sadby mohou rozmnožovat a prodávat chráněné i nechráněné odrůdy a klony ze zemí EU. Ke každé dodávce sadby vydávají dodací list s uvedením svého registračního čísla, správného taxonomického označení dřeviny (druh, odrůda, klon), jména reprodukčního porostu (matečnice) a počtu dodaných řízků podle druhu, odrůdy nebo klonu. Dále mohou k dodávce sadby vydávat podle potřeby rostlinolékařský pas, který dokládá, že materiál je prostý karanténních chorob (zatím se týká pouze topolů). K vydávání rostlinolékařského pasu je nutný souhlas SRS, která výskyt karanténních chorob v reprodukčních porostech (matečnicích) monitoruje.

 

 

Odkazy:

www.ukzuz.cz                                  www.vukoz.cz                                   www.eagri.cz